X
تبلیغات
زولا
سرزمین نوروز
دراین تارنما،مجموعه اشعار تالشی و فارسی، مقاله ها و طنز نوشته ها، اثر رضا نعمتی کرفکوهی ارائه میگردد. 
وسا
کانال تلگرام ما
جملات دکترشریعتی

طنزنبشته های فشتمقولی شماره 18

نویسنده : رضا نعمتی کرفکوهی

(مصاحبه فشتمقولی با نقرَلی نیوز! درباب ویشورآلاوه درناصد سال بعد!!!)

این مصاحبه بسال 493 آفتابی، نهصد سال قبل با خبرگزاری نقرلی نیوز در منطقه ی گاکو در دویست  کیلومتری باکو صورت گرفته است. شایان ذکر است منطقه ی گاکو از مناطق 17 گانه  بین الشپلین می باشد که درعصرمشعشع قاجار!! ودرزمان یکی از پهلوان پنبه های حاکم بر ملک پرگهر( فتحعلی پنبه !) از ایران جدا گردید.

این مصاحبه به زبان بین الشپلینی صورت گرفته ولی درآن بعضی ازکلمات اوستایی مایل به کادوسی کهن و فارسی میانه نیز به چشم میخورد.

این مصاحبه  اخیرا درمجله " فشتم تایمز " در " پشَه ور"  پاکستان نیز چاپ گردیده است.

متن مصاحبه :

نقرَلی نیوز : هم الان که دارمی  ام  دفرس آفرس و واته مَس ( مصاحیبه ) را با پورفوضول جناب فشتم الفشاتم، فشتمقولی پشَه وری انجوم دوئمی ، د یُومِ  لَرهَ کشَه  ماه بسال 493 آفتاوی از هَزاره ی یَکم  باشندی.

کلَه ویلا در وَرکردَم جناب اوستاد، به ختمت  موستطاب  دَروم نمودمی خواستمی پورسان نمایمی که فشتما ! ترا چیطه ناصد سال بعد را با خبر بودندی؟!

فشتمقولی پشَه وری : از نی شومه را  کلَه ویلا بکردمی!  در جواب سووال شومه بایدی واتِن نمایمی  بر طیبق سند چشم انداز هَزار سالَه! مرا قادیر بودندی تا هزار سال بعد را هم بوینمی واوضاع واحوال آن زمون را رصد بنمایمی،ام که دیگه ناصد سال بودندی. ام سند در زونوستگاه  دارالفشتم به تصبیب  برَسَندَندی جهت ویندگون ویداری!.

نقرلی نیوز : از محضر اوستاد فشتمقولی خواستمی هم الان ویندگون را بویدارندی به ناصد سال بعد و در خوصوص  چگونگی  انجام "ویشورآلاوه"!! آنچه را که ویندندی را مرا بواتندی تا گوزارشی را برای خونندگون نقرلی نیوز دوئِن نمایمی.

فشتمقولی پشَه وری : اگه ترا تاو مَسیدن باشندی و میده ی اشتن را توانندی آنرا هضم بنمایندی و نَپِوَرَندی  ترا گوزآرشی از ناصد سال بعد خواهم دوئن نمایمی.

آنچه را که الان مرا در حال ویندن بودندی امکه ، عملیات "ویشورآلاوه " مثل اوری نبودندی، شکل وشمایل اشتن را عوض بکردندی و مفهوم ومَعنای دیگه ای بداشتندی.

بقول مخلوقان ناصد سال بعد « نهادینه » !!! بشدندی.

درآن زمون عملیات ویشور، یا ویشوریدن به سه صورت انجوم شوندی

یَک - ویشوریدن ازنوع پِمال ویمال

دو - ویشوریدن از نوع فیچَه ویشوری

سه - ویشوریدن از نوع پولَه ویشوری

ویشوریدن از نوع  پِمال ویمال :

 درام نوع ویشوریدن به الکی ایسم آن نقاشی بگوفتندی که عیده ای مواتی اندر دلف بریختندی که اینه رنگ بواتندی وجانوری!  که اینه  فرچه بواتندی  کعون دیارون را  " پِمال ویمال " بکردندی.

هم الان دارمی شخصی را می وینمی که داشتندی "پمال ویمال"  بکردندی که شخص دیگری آمدندی از او پورسان بنمودندی که تورا به چه کاری مشغول بودندی؟ ایشان به دروغ به او بگوفتندی که دارمی " نقاشی " بکردمی!!!!!!

بما نقرلی جان ام در حالی  باشندی که نقاشی یعنی امکه  شکلی از آدم یا گا وگوسند یا دارودرخت یا گل وبلبل یا کوه ودریا ویا منظره های دیگری را بر درودیار بکشندی، او دروغ واتندی که دارمی نقاشی بکردمی! چون اوهیچ شکلی را نکشندی فقط آن رنگ را بر روی دیار " پمال ویمال " بکردندی. ام یکی از دروغهای شاخدارندی که  "نهادینه"  بشدندی  درناصد سال بعد .

ویشوریدن ازنوع فیچَه ویشوری :

ام نوع ویشوریدن بطور اسید ویشوری !! ( اسید بپاشی ) بباشندی و از راه ایخلاص!! صورت بگتندی. اسید ویشوران را نیت برآن بودندی که  ام فیچهای  لک لکی ، چوله پوله های ابلقی ، رنگوارنگ های سرخوسپیدونارنجی، بنفشی و میشکی وسوز و زردو چَرایی که موا فیچ ازهمه رنگ بوا !! فیکر بکردندی بر"فک و فیچ" بضی از یِنَکان مواتی "پمال آمال" بشدندی که با آو قابیل ویشوریدن نبودندی.پسان از سر ایخلاص و نیت بشر دوستانَه!!! مواتی ویشورنده  تهیه بکردندی و ایقدام به فیچ ویشوری بکردندی تا از ام کار صواوی را ببرندی!!!!!!!

ویشوریدن ار نوع پولَ ویشوری! :

سه یومین مورید ازموارید ویشوریدن یا شستشوریدن را پولَه شوری یا پولَه ویشوری بگوفتندی. در ام نوع بجای نیت ایخلاصانه عملیلات ایختلاسانه صورت بدادندی.ام عیده از پول ویشوران هرچند به ظاهیر از مخلصین بودندی ولی با این نوع ویشوریدن به مقام مختلسین هم نائل بگشتندی!!!!!!

نقرلی نیوز: خیلی خیلی ممنانیم فشتما اگه در باب عملیات " آلاوه" هم چیزی  بوینندی؟ لطفنانه مرا گوزآرشی بدادندی.

فشتمقولی پشه وری :  آلاوه  هم در ناصد سالی بعد که الان دارمی می وینمی هیچ شباهتی به آلاوه های اوری نداشتندی و معنا و مفهوم خاص اشتن را بداشتندی. آلاوه در ابعاد و اشکال موختلیف بودندی که مهیمترین  آن ، آلاوه ی ایختصادی  یا به مفهوم دیگر آلاوه ی ایختلاسی!!!!! بودندی.

از آنجاکه ویشوریدن و آلاویدن در طول تاریخ بین الشپلین دو اصل از اصول کار لاینتفکیک  بودندی، فلیذا در ناصد سال بعد نیز پس از ویشور، حتما آلاوه هم بکردندی.منتهی مخلوقان ناصد سالی بعد ایسم آلاوه را  ماسمالی بنهادندی. عمل آلاوه یا ماسمالی منجر به ام بشدندی تا نه از مخلصون آوی از رویی ریختن بشوندی و نه ازمختلسون! آو رویی بَردِن بشوندی!! یعنه جمبر بی جمبر!!!!!!!!!!

نقرلی نیوز: خیلی متشکیر بشودمی وسپاسمندمی ازافاضاتُ الفشتمی جناب فشتمقولی

.:

درباره وبلاگ

پروفایل من


***بنام آنکه جان را فکرت آموخت*** باسلام و عرض ادب و احترام - رضا نعمتی کرفکوهی هستم اهل روستای کرفکوه دارباغ از شهرستان فومن، استان گیلان ساکن فعلی کرج.ورود شما بازدید کنندگان محترم را به وبلاگ "سرزمین نوروز" خیر مقدم می گویم .دراین وبلاک اشعار تالشی، فارسی،مقالات،نقد گفتارهای فرهنگی و طنز نوشته ها،اثر اینجانب منتشر می گردد.علاقه مندان می توانند برای دیدن و مطالعه هر مطلبی ،بر روی همان مطلب کلیک نمایند.خوش آمدید،خوش بومائیدی،خوش گلدی،خش اومینه،خش آمیرون.مهرتان جاوید.
نوشتار ( مقالات)
تعداد کل بازدید کنندگان
تعداد کل بازدید ها: 92005