سرزمین نوروز
دراین تارنما،مجموعه اشعار تالشی و فارسی، مقاله ها و طنز نوشته ها، اثر رضا نعمتی کرفکوهی ارائه میگردد. 
وسا
کانال تلگرام ما
جملات دکترشریعتی

طنز نبشته های فشتمقولی ( شماره 17 )

افاضات فشتمقولی در باب ویشورآلاوه ! (1)

 رضا نعمتی کرفکوهی

الف: ویشور .

ویشوریدن  یا ویشوستن  یا به نوعی شوسته شو نمودن از بالا به پائین در بین الشپلین،  در سه موارید معمول بودندی.

یَک : کع ویشوری.

دو : ورزاء  ویشوری.

سه : آدَمَه ویشوری!!

در سائیر موارید، ویشور یا  ویشوریدن، مفهوم نداشتندی ومعمول نبودندی.

 زیرا مابقی یا:

 دَشوریدن  بودندی ، مثل دوا نویسی دوا را  دشوستن و خنتن و یون تَره خردنی  شندری  با آو دشوستن . یا آمال ویمال بکردن.

  در چنون مواریدی،  دستون را حرکت از سوی  چپ  به راست  ، یا از راست به چپ بودندی.

 یا پِشوریدن  بودندی ، مثل پله پِشوری . چون در اینگونه شوستن،  دَسی حرکت از جیر به کفا بودندی  از حرف (پ) ایستفاده بکردندی، حرف " پ " را همواره پکشیدن به کفا یا بعبارتی دیگه سرپِرنمودن  مفهوم دوئندی .

خلاصه ی کلوم در ام باب، چنون  بودندی که در ولایات 17 گونه بین الشپلین  در باب [ شوستن یا شورتن ] ، حرف « پِ » ایستارتی باشندی که از جیر به کفا ، و حرف « دَ » ایستارتی  استندی که از چپ به راست  یا از راست به چپ ، و حرف « وی » را ایستارتی استندی که از کفا به جیر بگینندی.

ایا چنون دستور زیوونی را  هیچ جای دنیا تلفت شدندی؟؟.

 کع ویشوری :

 کع ویشوری  را چنون مرسوم  بودندی که این عمل  یون با زرده گیل بکار برفتندی  یون با بجاره چل.

در باب زرده گیل: مردکن زرده گیل را از جیگایی بکنندی بیاورندی کع و ینکن  در آب روش  بکردندی  وبا گزع  کع دیارون را از کفا به جیر ویشور بنمودندی.

 امکارینه کع دیارن  خاصی  روشون بشودندی ، طوری که دوئه بن بمونندی و اینقدر کع قشنگ بشودندی که آدمی  روح، ها دپَرندی .

در باب بجاره گیل: هنی مردکن تشتینه بجاری  رتی کع بوئرندی و ینکن قشنگینه دیارون  ویشور بنمودندی.

نکته : عمل ویشورتن  فقط و فقط مخصوص کع  دیارون بودندی ونه  کع تون  یا تلاری تون  یا کوره سری  تون.و....

 توضیح را لازم  بودندی که هرسالی  د- بار ویشور بکردندی  تا کعی تروتمیز بداشتندی که موهیمترین  موقع عیده سروند یا چند روز پس مونده باشندی به  کیلی کیلی چارشمبه .

ورزاء ویشوری :

دیومین ویشور یا ویشورتنی که در بین مخلوقان  بین الشپلین  مرسوم بودندی، عمل ورزاء ویشورتن بودندی .کین عمل  در میون رعتین  بجاره کار رخ بدادندی. نحوه کار را چنون بودندی  که رعیت بعد از امکه بجارش را پیش کاول بژندی  ورزا یش حیوون خدا چله کوئه بشدندی  وهله مله آوی نه پاکیه نشدندی .

الهذا  بایدی ورزایش  را یون در سل دیندندی یا به روار دیند نمایندی وبا خیلی خیلی آوینه  پی ورزایش را ویشورندی . عمل شستشوی ورزاء  بعد از پیشکاوله کار را ویشورته  واتن نمایندی.     

آدَمَه ویشوری!!:

در ام باب در بین مخلوقان بین الشپلین  از هزارون سال  پیش تا اوری  اخبار آنچنونی  در دس نباشندی. آنچه در حالی حاضیر بایدی در ام خصوص  واتن نمایمی امکه فقط  وفقط  در باب تره خردنَه  ویشوری  مرسوم  بودندی.

وانهم پسان هینگوم کع  تره خردن  کافرو دیله خواوی کو جیوشت  بنمودندی، ناخبری برمه بکردندی، پسان اطرافیون  به بردن اشتن دس به سمت اشتن وینی  بگوفتندی اوفه!  پسان همه بدانستندی  که خردن اشتن جا را خراو بکردندی!

درچنون مواقعی  خردن را از گافرع بگتندی وببردندی خیلی  آوینه  ویشورتندی .

این عمل دیومین عمل ویشور یا ویشورتن در اندر دیله ی اهالی بین الشپلین  باشندی.

بغیراز ام گزارشی دیگه ای در باب آدمه ویشوری  حیکایتی نباشندی و خوَری نبودندی. فقط تنخواه خوری کع  در منطقه ی مزه ور!  از منطقه  7  مناطق 17 گونه بین الشپلین  ( قفقاز جنوبی ) بگوش آرسندی امکه  عیده ای  به هنگوم دوا ومرافیه کلومی  ایندینه واتن بنمودندی مثل ام  کلوم  " هنگه هسه فشینه ته ویشوروم!!!"

بما آنهم در حد شوعار بودندی وهرگز ایندی را  فَش ( دوش مون ) نوَداندی !!! بلکم تهدیدی بیش نبودندی

ب : آلاوه

امروز شکر خدا در بین الشپلین آلاوه هموم آلاوه مفهوم داشتندی و مثل ناهصد سال ی بعد معنی ماست مالی نداشتندی!!!! آلاوه  با اندکی فرق با ویشور مخصوص کع تون و تلاری تون و کوره سری تون و کرجی تون و چند جایی دیگه باشندی .

پسانکه بعلت زبر یا درژد بودن کوپ، و دپر آپر آن ، مکونهای مذکور پکن آکن بشوندی و بایدی با همون گیل و چل با اندکی پوف پشی بکردندی دا کمی هم سیفت بشوندی و هم مترکندی ،پسون با دسی پنجه ئونه  آمال ویمال بکردندی .

امکار نی ممولا بهمراه  ویشور انجوم بگتندی . آلاوه نیاز به گزع نداشتندی دسی انگوشتونه آلاوه بگردندی.

نکته : آلاوه در ویشتر موارید متخص به سطوح باشندی ودر کمتر مواریدی دیار را آلاوه بکردندی . دیار را آلاوه بکردن با مالا باشندی. در امکار نی حرکت دستون از چپ به راست ویا از راست به چپ وگاهی نی  هم از پیش به پس  و هم نی از پس به پیش بودندی .

...واما ویشور آلاوه در ناهصد سالی بعد؟؟؟!!!!! مفهومی دیگه ای داشتندی !!!!!!!!     ( ادامه دارد )

( فشتقولی پشه وری  به سال 503  از هزاره اول در کتاب از پشه ور تا مزه ور!!) 

توضیخ- مفهوم شپل همان نهر می باشد و بین الشپلین مناطقی که در بین دو شپل یا نهر واقع شده باشند.


.:

درباره وبلاگ

پروفایل من


***بنام آنکه جان را فکرت آموخت*** باسلام و عرض ادب و احترام - رضا نعمتی کرفکوهی هستم اهل روستای کرفکوه دارباغ از شهرستان فومن، استان گیلان ساکن فعلی کرج.ورود شما بازدید کنندگان محترم را به وبلاگ "سرزمین نوروز" خیر مقدم می گویم .دراین وبلاک اشعار تالشی، فارسی،مقالات،نقد گفتارهای فرهنگی و طنز نوشته ها،اثر اینجانب منتشر می گردد.علاقه مندان می توانند برای دیدن و مطالعه هر مطلبی ،بر روی همان مطلب کلیک نمایند.خوش آمدید،خوش بومائیدی،خوش گلدی،خش اومینه،خش آمیرون.مهرتان جاوید.
نوشتار ( مقالات)
تعداد کل بازدید کنندگان
تعداد کل بازدید ها: 91098