سرزمین نوروز
دراین تارنما،مجموعه اشعار تالشی و فارسی، مقاله ها و طنز نوشته ها، اثر رضا نعمتی کرفکوهی ارائه میگردد. 
وسا
کانال تلگرام ما
جملات دکترشریعتی

فشتمقولی درگذرگاه  قبله عالم.

نگارنده: رضا نعمتی کرفکوهی

در ایومی که مرا در ماوراءالنهربودی فقروفلاکت شدیدی مرا گریبان گیربودی، طوری که مجبور شدمی سه هشت روزی بکار مقنی گری روی آورمی، لذا صیب سحرون طولوغی همی رفتمی تا نیمی از روزبرای فلاحتکاران چاه وجوی می کندمی واز نیمه ی روز تا دوساعتی برای هردن خوراک وتن آسایی همی رفتمی در زیر سایه درختی در کنار گذری پایم دراز می کردمی وبوغچه ام را واز می کردمی تا تکه نانی با قدری تکمه سوره با چند لوئه سوزی بهر ناهارم بخورمی،تاپسان بر سر کارم رومی. چند روزی بودی که مرا به این کار مشغول بودی تا روزی که مرا مشغول تن آسایی بودی بناگهان همی ویندمی دو جارچی طبل کوبان،با بکش کنار بکش کنار گویان، سر از همان گذری در آوردندی که مرا در آن در حال تن آسایی بودی. من همی ویندمی که مخلوقان کله از چکره نشناختندی و بسان موشان بسمت موشه خلان دوشتندی. اگه واتن نمودی چرا؟

چون قبله عالمی سواربر تخت روانی خواستندی از بهر تفرّج از آن گذر بگذرندی.جارچیان تا مرا ویندن نمودندی به نزد من همی آمدندی ومرا واتن نمودندی مگرتورا کر بودندی که صدای طبلمان نمسندی؟ چرا همی کنار نکشندی؟

من همی بواتمی که مرا دست تلس کرده ای باشندی که با قبله عالم شما کاری نباشندی، الان وخت تن آسایی ام باشندی و ایسه تری پلاسم جمع کردمی وبر سر کارم برفتمی،

مأوایی نداشتمی، ازولایت دور وارد شدمی، دراین ولایت مرا غریب بودی، به قبله عالم واتن نمایید تا اندکی مرا رخصت دهندی تا در زیرسایه این درخت خدادادی ساعتی بیارایمی.

جارچیان بواتندی اگر اشتن جاکو  ایشتن ننمایی ترا همی زونی با قبله عالم. پسان برفتندی بعدازاینی همی ویندمی یورغه سواری تاخ زنان چوسان برقدم بسویم آمدی وبر سره ورم ویمند نمودندی و بواتندی که آمدمی تا ترا به درگاه قبله عالم برمی، که محضرش را با توکاری بودی.

بدو واتن نمودمی مگر خود نمی واجی که قبله عالم را با من کاری بودی؟ پس ایا من بایدی سوی درگاهش رومی؟!!

تا همی چنین واتن نمودمی ناخبری ویندمی که اورا چهره برزخ شدی وتاخ زنان راه آگردن در پیش گرفتندی. به خود واتمی شاید او را خره مشی گشتندی که چنین خره مشی کردندی!!

اگه خره مش از جان او ایشتن نمایندی،شاید او دباره آگردندی.  زماتی بعد ویندمی جارچیان دباره کله از گذر دوردندی. وپشت سرشان بر تخت روان،قبله عالمشان را چندنفری ویندمی در حال کشان.

تاکه به نزدیکم آرسندی آن قدر قدرت قوی شوکت فرمان بفرمودندی تا مقابلم ایستن نمایندی، پسان همی ویندمی که قبله مخلوقات مرا تشر بفرمودندی که چرا از جایت راست نمی آبندی؟ وسر تعظیم را نمی خمیدندی؟

در جواب قبله عالم همی واتن نمودمی:

که من همی قولنج گردنم را بهنگام مقنی گری بچاکندمی!! حال اندر پس گردن مرا قولنجی در کار نبودندی تا در پیشگاه آن مستطاب بچاکمی!! پسان قبله عالم بوکه بنه خنده ای بکردندی و بواتندی، ترا تقصیری اندر میان نبودندی، چون آهی اندرون بساط نداشتندی،حال که ترا چنین شدندی عیب ندارندی،  کنون زجایت ایشتن نما بیا این کیسه منات زدستم بگیرتا با آن سامانی به سرت و رونقی به بساط اشتن دهی.

من همی واتمی ای قبله عالم! در این گذرگه عمر، مرا دراز نمودن پایم در زیرسایه این درخت خدادادی بسی  لذت بخش تر از دراز نمودن دستی باشندی که به سوی قبله عالمی دراز نمایمی، پس تو خواهی من دستم را بسوی تو دراز نمایمی پسان پایم را کوتاه نمایمی؟!!! مرا رفاه در زندگی آن بودی که تا توانم پایم دراز نمایمی،ورنه دست درازنمودن بهر من هنر نباشندی.

قبله عالم تا چنین از من بمسندی بواتندی، ترا با این بلاغت سخن حیف باشندی به کار فلاحت.

ترا لیاقت این باشندی در سرای قبله عالم به کار صدارت. همی واتمی مرا مرد کارباشدی هم در فلاحت وهم در صدارت. لیک فی الحال بایدی تکلیف پایم را روشون نمایی  دراین  وقت فراغت؟؟؟!!!

تا چنین بواتمی، قبله عالم را چوسان پادوشاهی در صفحه شطرنج ویندمی که با دست تلس کرده فشتمقولی مات شدی!!!

پسان قبله عالم در عالم معطلی!!! همی بواتندی:

زمن چیزی بخواه تا تورا رفع نیاز کنمی.

من هم بواتمی فقط رهایم ساز تا پایم درازکنمی!!.پسان اوکوتاه آمدی برفتندی،من هم درازنمودمی وبماندمی.                                                                                                         بنقل ازکتاب سفرنامه فشتمقولی ( باب الفشتم ) اثرفشتمقولی پشه وری! 

[ پنج‌شنبه 14 فروردین 1393 ] [ رضا نعمتی کرفکوهی( سرزمین نوروز) ]
.:

درباره وبلاگ

پروفایل من


***بنام آنکه جان را فکرت آموخت*** باسلام و عرض ادب و احترام - رضا نعمتی کرفکوهی هستم اهل روستای کرفکوه دارباغ از شهرستان فومن، استان گیلان ساکن فعلی کرج.ورود شما بازدید کنندگان محترم را به وبلاگ "سرزمین نوروز" خیر مقدم می گویم .دراین وبلاک اشعار تالشی، فارسی،مقالات،نقد گفتارهای فرهنگی و طنز نوشته ها،اثر اینجانب منتشر می گردد.علاقه مندان می توانند برای دیدن و مطالعه هر مطلبی ،بر روی همان مطلب کلیک نمایند.خوش آمدید،خوش بومائیدی،خوش گلدی،خش اومینه،خش آمیرون.مهرتان جاوید.
نوشتار ( مقالات)
تعداد کل بازدید کنندگان
تعداد کل بازدید ها: 92881